PROJEKT ERASMUS + „ART MATTERS”

PROJEKT ERASMUS + „ART MATTERS”

KA2 / Edukacja szkolna / Współpraca szkół / Partnerstwa strategiczne / Innowacja / Wymiana dobrych praktyk

W projekcie „ART MATTERS” brali udział uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych o profilu plastycznym z Polski, Hiszpanii, Włoch i Belgii (około 100 uczniów szkół średnich oraz nauczyciele koordynujący ). Działania miały na celu promowanie postawy szacunku dla europejskiego dziedzictwa kulturowego operując językiem sztuki.

W ramach projektu zostały przeprowadzone dyskusje panelowe i warsztaty artystyczne wykorzystujące różne techniki plastyczne. Uczestnicy z każdej szkoły zaprezentowali swoje umiejętności z określonej dziedziny (malarstwo, rzeźba, ceramika, witraż, grafika, produkcja szkła, fotografia) i jednocześnie zmierzyli się z doświadczeniami swoich rówieśników. Wyniki wspólnej pracy zostały pokazane publicznie na wystawach w szkołach i lokalnych galeriach. Projekt dał szansę rozwoju uczniom z niewielkimi możliwościami finansowymi, ponieważ wierzymy w istotną rolę sztuki w osiąganiu celów edukacyjnych. Przez cały czas trwania projektu uczestnicy rozwijali swoje kompetencje, komunikację interpersonalną i umiejętności społeczne, które dziś są niezbędne w procesie edukacji, w pracy czy w udanym życiu osobistym. Nauczyciele mieli możliwość rozwoju zawodowego i doskonalenia swoich praktyk nauczycielskich.

Chcemy aby projekt stał się początkiem stałej współpracy, której celem jest stworzenie sieci artystycznych szkół średnich, w których konkretna wiedza specjalistyczna każdej uczestniczącej jednostki jest rozpowszechniana poprzez wymianę uczniów, nauczycieli, doświadczeń. Ważną rolę w projekcie odgrywa wolontariat. Niektóre wytwory były sprzedawane na aukcjach dobroczynnych, a środki ze sprzedaży przeznaczone zostały na cele edukacyjne.

Uważamy, że każdy ma prawo do edukacji wolnej od dyskryminacji i uprzedzeń, takiej, która daje równe szanse w uczeniu się, pozyskiwaniu wiedzy oraz kwalifikacji. Udział w projekcie jest szansą dla nauczycieli w znalezieniu modelu wychowania, który przygotuje uczniów do życia w pluralistycznym i wielokulturowym społeczeństwie w duchu otwartości na inne kultury i innego człowieka. Chcemy nawiązać współpracę z zagranicznymi szkołami i instytucjami, stworzyć nowoczesny model zarządzania placówką edukacyjną, wymieniać doświadczenia edukacyjne ze szkołami artystycznymi w ramach projektów międzynarodowych Erasmus+ KA229 i eTwinning. Nowe kontakty pozwolą uczniom i nauczycielom poszerzyć horyzonty artystyczne, podnieść kwalifikacje, udoskonalić technologię. Mobilności i bezpośredni kontakt z dziełami sztuki staną się wspaniałą inspiracją i motywacją.

Dyrekcja szkoły oraz koordynatorzy bardzo dziękują uczniom, rodzicom oraz partnerom projektu za zaangażowanie, aktywną współpracę, wszelką pomoc i okazane wsparcie!

Szczególne podziękowania należą się Pani Katarzynie Baca za gorliwe zaangażowanie w projekt, dziesiątki dobrych rad, dyspozycyjność i ogrom wsparcia!

https://sites.google.com/educarex.es/art-matters-erasmusplus/home