Deklaracja dostępności

aktualizacja: 21.02.2024 r.

Deklaracja dostępności Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo (skany, PDF). Ponadto informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenie do postaci elektronicznej (skany).

Wyłączenia

 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone bądź, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot nie jest uprawiony są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5) ustawy o dostępności cyfrowej),
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4) ustawy o dostępności cyfrowej).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Jurkiewicz.
 • E-mail: wjurkiewicz@lsp.dg.pl
 • Telefon: 322603240

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej
 • Adres: ul. Kosmonautów 8
  41-303 Dąbrowa Górnicza
 • E-mail: sekretariat@lsp.dg.pl
 • Telefon: 322603240

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

– wejście do budynku Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej usytuowane jest od strony ul. Kosmonautów,

– do budynku szkoły prowadzą schody,

– wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

– wewnętrzna struktura budynku nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych,

– szkoła nie posiada ręcznie rozstawianej rampy umożliwiającej samodzielne dostanie się osób niepełnosprawnych na teren placówki,

– w pobliżu budynku są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

– w szkole nie ma tłumacza języka migowego,

– sekretariat znajduje się na I piętrze na wprost schodów,

– z portierni wchodzi się w korytarz główny, z którego prowadzą niewielkie schody do szatni i na boisko szkolne,

–  z korytarza głównego prowadza dwa ciągi schodów po lewej i prawej stronie na I i II piętro budynku – schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

–  w szkole nie ma wind,

–  do budynku i sekretariatu szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

– serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, podkreślenie nagłówków, podkreślenie linków, zaznaczenie linków, zmiana koloru tła strony

– skróty klawiszowe – na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

– w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy wybranie przycisku “skróty klawiszowe”. Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy: TAB

powiększenie rozmiaru czcionki CTRL + +
pomniejszenie rozmiaru czcionki CTRL + –
przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki CTRL + 0

 

Inne informacje i oświadczenia

– Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej – strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).